Rezoluce a petice Kongresu žen z roku 2013 „Ženy a trh práce“

PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod

a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Svým podpisem vyzývám Vládu ČR a další odpovědné politické činitele a činitelky:

 • K vytvoření příznivého prostředí a podmínek pro profesní uplatnění žen
 • K důslednému boji proti násilí na ženách
 • Ke zlepšení postavení samoživitelek
 • K řešení nerovného postavení seniorek
 • K úpravě podmínek flexibilních forem práce a podpoře
 • Zaměstnavatelských subjektů, které nabízejí flexibilní pracovní dobu
 • K zajištění dostatečných kapacit školek a jeslí pro děti

Za petiční výbor:

Anna Kárníková, trvale bytem Bílkova 13, 110 00 Praha 1

Monika Klimentová, trvale bytem U Ručiček 227, 254 01 Jílové u Prahy

Marcela Linková, trvale bytem Kandertova 1608/11, 180 00 Praha 8

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněna:

Anna Kárníková, trvale bytem Bílkova 13, 110 00 Praha 1

REZOLUCE KONGRESU ŽEN 2013 „Ženy a pracovní trh“

Preambule

Za posledních sto let došlo ve společenském postavení žen k významnému pokroku – ženy získaly právo volit, přístup na univerzity a trh práce, účastní se politického života a mají větší kontrolu nad rozhodnutími, která se dotýkají jich samotných. Přesto před námi nadále stojí velké výzvy, které mohou řešit pouze ženy a muži společně. Stále se potýkáme se spoustou předsudků a stereotypů, které brání osobnímu, profesnímu a tvořivému rozvoji jednotlivých žen a mužů. Rovnost je pozitivní pro celou společnost, vytváří prostor pro respekt a lidskou důstojnost, pro rozšíření představ o tom, jak můžeme žít svobodnější a autentičtější život.

Vize rovné společnosti

Představme si společnost…

 • … kde ženy a muži společně spravují věci veřejné, představme si politické strany, vládu a parlament, v jejichž vedení jsou rovnoměrně zastoupeny ženy a muži
 • … kde není nic divného na tom, že se premiérkou nebo prezidentkou stane žena
 • … která rozvíjí talenty žen stejně jako mužů a plně využívá jejich potenciál
 • … kde je ženská práce hodnocena stejně jako mužská
 • … kde profese, ve kterých se koncentrují ženy, mají stejnou prestiž a finanční ohodnocení jako ty „mužské“
 • … která vytváří podmínky pro to, aby se lidé mohli péči o děti věnovat bez obav o pokles své životní úrovně, ale zároveň aby se mohli rychle vrátit do zaměstnání, pokud je to jejich osobním vědomým rozhodnutím nebo to vyžaduje jejich finanční situace
 • … kde se muži starají o své děti se stejnou láskou a intenzitou jako ženy, kde jsou muži ženám partnery ve společné domácnosti a péči o ní, kde ženy mají stejné množství volného času jako muži a kde mají muži stejnou šanci získat dítě do péče, pokud se partnerství rozpadne
 • … kde ženy nebudou posuzovány podle toho, zda porodily dítě, ale podle toho, co dělají pro svět kolem sebe
 • … kde přání a práva žen jsou respektována, kde ženy nejsou ponižovány, kde neexistuje násilí na ženách a dětech a kde nedochází ke znásilňování
 • … kde jsou si ženy a muži navzájem partnery, oporou, zdrojem inspirace a bezpečí.

Přestavme si rovnou společnost.

Přesně takový svět si chce představit Kongres žen.

Kongres žen se obrací na odpovědné politické činitele a činitelky, politické strany, zaměstnavatelské subjekty, média a jednotlivé ženy a muže: převezměme odpovědnost za budování rovné společnosti.

Kongres žen vyzývá stát:

K vytvoření příznivého prostředí a podmínek pro profesní uplatnění žen
Ženy v České republice nemají stejnou možnost profesního uplatnění jako muži. Profesní rozvoj žen lze podpořit zavedením opatření pro vyrovnané zastoupení žen ve vedoucích pozicích státní správy a společností s většinovým majetkovým podílem státu, odstraňováním stereotypů ve vzdělávacím systému, důsledným uplatňováním principu rovného odměňování, zajištěním stabilního a přehledného právního prostředí pro podnikání či upravením podmínek pro OSVČ při čerpání mateřské/rodičovské a přijetím zákona o státní službě.

K úpravě podmínek flexibilních forem práce a podpoře zaměstnavatelských subjektů, které nabízejí flexibilní pracovní dobu
Možnost flexibilních forem práce a flexibilní pracovní doby, které umožňují slaďování osobního a pracovního života, není v České republice dostatečně využívána. Kongres žen požaduje vytvoření legislativních podmínek pro firmy tak, aby tyto umožňovaly svým zaměstnankyním a zaměstnancům flexibilní formy práce a pracovní dobu, které však nesmí zvyšovat nejistotu pracovní pozice.

K zajištění dostatečných kapacit školek a jeslí pro děti
Nedostatek předškolních zařízení má nepříznivé důsledky pro účast žen na pracovním trhu a ekonomickou situaci jich a jejich rodin.  Pro posílení ekonomické aktivity žen Kongres žen požaduje vytvořit podmínky umožňující návrat rodičů na trh práce po období péče o děti a zajištění dostatečné kapacity předškolních zařízení.

K důslednému boji proti násilí na ženách
Počet obětí násilí na ženách, včetně sexuálního, je v České republice alarmující. K účinnému boji s násilím na ženách je třeba přijmout  Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí , zajistit bezplatnou právní pomoc obětem násilí,  dostupné chráněné bydlení a zkvalitnit systém sociálních dávek pro oběti domácího násilí.

Ke zlepšení postavení samoživitelek
Zákonná úprava výživného nezaručuje dostatečnou ochranu samoživitelek. Samoživitelky a jejich děti jsou skupinou nejčastěji ohroženou chudobou. Kongres žen požaduje zavedení náhradního výživného placeného státem. Ke zlepšení povede i zavedení flexibilních forem práce a zajištění péče o předškolní děti.

K řešení nerovného postavení seniorek
V důsledku znevýhodnění žen na pracovním trhu a nerovné dělby v péči o děti ženy pobírají znatelně nižší penzi než muži a jsou v důchodovém věku více postiženy chudobou. Důchodová reforma postavení seniorek ještě zhorší a nerovnost ve výši důchodů dále prohloubí.

Kongres žen vyzývá politické strany:

K zajištění vyrovnaného zastoupení žen v rozhodovacích pozicích politických stran
Ženy nejsou dostatečně zastoupeny v užším vedení politických stran a ve vysokých politických funkcích. Kongres žen požaduje zavedení legislativních nebo vnitrostranických kvót pro sestavování kandidátních listin, prosazování rovnosti žen a mužů v politice stran a podporu žen ve stranách.

Kongres žen vyzývá zaměstnavatelské subjekty:

Ke zvýšení počtu žen ve vedení firem a rovný kariérní postup
Ve vedení soukromých společností nejsou ženy dostatečně zastoupeny. Kongres žen požaduje uplatňování opatření pro vyrovnávání zastoupení žen ve vedoucích pozicích a zajištění rovného kariérního postupu.

K využívání flexibilních forem práce a flexibilní pracovní doby
Možnost flexibilních forem práce a flexibilní pracovní doby není v České republice dostatečně využívána. Kongres žen vyzývá k vytváření příznivého pracovního prostředí pro slaďování osobního a pracovního života a využívání flexibilních forem práce.

K zajištění rovného odměňování
V České republice stále přetrvává rozdíl v platech mezi ženami a muži. Kongres žen požaduje přijetí opatření pro zajištění rovného odměňování – za stejnou práci stejnou odměnu.

Kongres žen vyzývá média a reklamní průmysl:

Ke zvýšení zastoupení žen v médiích.
V českých médiích nejsou ženy zastoupeny ve vedení a řízení a není jim dáván dostatečný prostor v komentářích a při výběru témat. Kongres žen požaduje zvýšení zastoupení žen ve vedení médií a v redakčních radách a zvýšení počtu žen mezi experty a expertkami, na která se média obrací.

K nesexistickému zobrazování žen.
Ženy jsou objektem sexistické reklamy. Kongres žen požaduje dodržování etického kodexu a zavádění účinných opatření proti sexistickým reklamám a stereotypnímu zobrazování žen a mužů.

Kongres žen vyzývá ženy a muže k aktivní angažovanosti za rovnost žen a mužů!

Co můžeme udělat pro vytvoření rovné společnosti my ženy?

 • berme se aktivně za svá práva, vystupujme proti sexismu a respektujme se
 • zapojme se do mezigeneračního dialogu, poslouchejme se, podporujme se a učme se od sebe
 • nahlédněme za svou osobní zkušenost a buďme solidární – každá nespravedlnost a nerovnost se týká také mě osobně
 • seznamujme se a síťujme, ve společenství je síla!

Jak mohou vytvoření rovné společnosti podpořit muži?

 • chopte se svého dílu v péči o děti a ve starosti o domácnost
 • podporujte ženy – úspěch žen není hrozbou pro muže, ale úspěchem celé společnosti

Co můžeme udělat společně?

 • kroužkujme ženy ve volbách
 • vychovávejme děti bez stereotypů
 • troufněme si na práci i životní styl bez ohledu na stereotypní očekávání
 • nebojme se veřejně angažovat za prosazování rovnosti
 • vystupujme aktivně proti sexismu a diskriminaci
Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someonePrint this page